Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

1. Amaç

Veri sorumlusu olan İnovaktif Bilişim Sistemleri A.Ş. ( “Şirket” olarak anılacaktır), gerçek kişi müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( “KVK Kanunu” ) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Şirketimizin gerçek kişi müşterisi olmanız sebebiyle, Şirketimize fiziki başvuru, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar vb. yollarla bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan elde edilen kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

2. Gerçek Kişi Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda fiziki evrak ve e-posta ile otomatik olmayan yöntemle, mobil uygulama üzerinden otomatik yöntemlerle işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde, tarafınıza ayrıca bilgilendirme yapılacak ve gerekliyse iz niniz alınacaktır.

Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, müşterilere ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

Veri Kategorisi

Kimlik Verisi

Ad-soyad, TCKN, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No vb.

İletişim Verisi

Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi

Müşteri İşlem Verisi

A ldığınız hizmetler ve belirli hizmetlere yönelik tercihlerinize dair veriler, fatura numarası, çağrı merkezi kayıtları , geçmiş kiralamalar

Finans Verileri

Ö deme bilgisi , bakiye tutar

İşlem Güvenliği Verisi

IP adresi, MAC adresi

Lokasyon Verisi

Lokasyon bilgisi

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz her türlü bilgi, belge ve doküman üzerinden, kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel(evrak vb.) veya elektronik ortamlar(mobil uygulama) aracılığıyla toplamaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmak kaydıyla işlenebilir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması veri işleme şartı gereği;

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması veri işleme şartı gereği;

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması veri işleme şartı gereği;

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması veri işleme şartı gereği;

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

4. Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması

Kişisel Verileriniz, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun gibi tüm yasal mevzuat gereği, yasal yükümlülüklerin ve hizmet sözleşmesi gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla sadece işlemin gerektirdiği bilgilerle sınırlı olmak üzere; avukata, bankalara, iş/çözüm ortaklarımıza ve yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması;

Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;

Bir hakkın tesis edilmesi, kullandırılması ve korunması, veri sorumlusunun hukuki sorumluluğunun yerine getirilmesi, meşru menfaati gereği ve Kurumumuz politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi amacıyla, özellikle;

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri amacıyla, özellikle;

5. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir.

6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından saklama ve imha politikamıza göre uygun görülecek yöntemle imha edilir.

7. Müşteri’nin Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

  1. 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

  5. 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6. 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7. 7. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  8. 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun kapsamındaki başvurularınızı ve taleplerinizi, “https://www. sarz.io ” web adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak;

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirket tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline https://www. sarz.io linkinden, ulaşabilirsiniz.